Reklamační řád

   
                                                                                               I.

1. Tento reklamační řád upravuje postup zákazníka v případě, že vznikne na straně zákazníka důvod pro uplatnění 
    práv z odpovědnosti za vady.
    Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci zboží. 

2. Smluvními stranami jsou prodávající - Dharma Delight, s, r. o. a zákazník - osoba, která zboží od prodávajícího zakoupila.
3. Předmětem reklamace je zboží, které bylo zakoupeno od společnosti Dharma Delight, s. r. o.
    Tento reklamační řád se vztahuji také na uzavřené smlouvy, např. kupní smlouva.
4. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny občanskoprávní závazkové vztahy uzavřené v době platnosti a účinnosti
    tohoto reklamačního řádu resp. platnosti a účinnosti příslušných předpisů občanského práva a zákona o ochraně spotřebitele
    a jejich kogentních ustanovení.
5. Tento reklamační řád pro je zákazníky volně dostupný na stránkách prodávajícího www.dharmadelight.cz.
6. Předpokladem pro vznik nároku oprávněného k uplatnění práv za vady, je vznik vady v záruční době, za současného
    požadavku nezavinění vady jednáním zákazníka.
7. Po zakoupení zboží je tedy nutné zachovávat doporučený návod k užívání, který zákazník obdrží při koupi zboží.

                                                                                             II.

1. V případě, že se u zakoupeného zboží vyskytne vada v průběhu záruční doby, je zákazník oprávněn tuto vadu uplatnit
    u prodávajícího, tedy zboží reklamovat.
2. Vadou se rozumí změna vlastnosti zboží, která se projevuje jako rozpor s kupní smlouvou, tedy stav, kdy zboží přestane mít
    jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované a prodávajícím popisované.
    Příčinou vzniku vady, kterou lze v rámci záruky uplatnit může být zejména použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu.
    Vada se může projevit jako rozpor s kupní smlouvou, jako vada odstranitelná nebo neodstranitelná.
3. Jako vadu nelze uznat změnu zboží, která vznikla běžným opotřebením zboží, nevhodným používáním zboží, zejména
    užíváním zboží k účelu, ke kterým není určeno, mechanickým poškozením zákazníkem, třetí osobou nebo přírodními vlivy
    a procesy či v důsledku přirozených změn materiálů, ze kterých je zboží vyrobeno.
4. Kupující je povinen při reklamaci předložit doklad o nákupu zboží, jehož vady jsou reklamovány.
5. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, na které byl prodávajícím před převzetím věci upozorněn.

                                                                                          III.

1. Reklamaci je zákazník oprávněn uplatnit v zasláním vyplněného reklamační protokolu, který naleznete zde: formular_reklamace na:
    a) e-mailovou adresu: dharmadelightclothes@gmail.com  nebo
    b) písemně na adresu sídla společnosti: Dharma Delight, s. r. o., Lidická tř. 2313/262a, České Budějovice 370 07.

2. Zákazník je povinen se o vyřízení reklamace aktivně zajímat, tedy zejména se informovat, zda je již vyřízena.
    Může tak činit telefonicky či osobně v místě kde zboží reklamoval.


                                                                                         IV.

1. Zákazník, který se rozhodne zboží reklamovat, je tak povinen učinit v záruční lhůtě Po jejím uplynutí jeho právo zaniká.
    Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem.
2. Dojde-li k výměně reklamovaného zboží za nové, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

                                                                                          V.

1. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uplatnění.
2. Prodávající je povinen zákazníkovi při ukončení reklamačního řízení vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
    popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3. Je-li vadné plnění porušením smlouvy, za které odpovídá prodávající, má spotřebitel právo:
    a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo
    b) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
    c) odstoupit od smlouvy.
4. Spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
    Tuto volbu nemůže spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li spotřebitel opravu vady,
    která se ukáže jako neopravitelná.
5. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může spotřebitel může od smlouvy odstoupit.
6. Jde-li použité zboží, činí záruka mezi prodávajícím a spotřebitelem 12 měsíců a prodávající neodpovídá za vady odpovídající
    míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady
    či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

                                                                                         VI.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 5. 2022 a platí do vydání nového reklamačního řádu.

V Českých Budějovicích, dne 1.5.2022

Schválil: Veronika Pospíšilová, jednatel společnosti


                                                        Výměna a vrácení zboží


                                                                                          I.

1. Zákazník má právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.
2. Lhůta pro uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy do 14 dnů začíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem.
3. Pro uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy zákazník uplatní zasláním e-mailu od odstoupení od smlouvy na:
    a) e-mailovou adresu: dharmadelightclothes@gmail.com  nebo
    b) písemně na adresu sídla společnosti: Dharma Delight, s. r. o., Lidická tř. 2313/262a, České Budějovice 370 07.


                                                                                         II.

1. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy,
    proplatí kupní cenu zboží a to bez nákladů za dodání zboží, které zákazník zaplatil při objednávce, stejným způsobem na bankovní
    účet, který zákazník uvedl ve formuláři na odstoupení od kupní smlouvy zde: formular-odstoupeni-od-kupni-smlouvy-2022-05-1
    Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil
    a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

                                                                                         III.

1. Zákazník je povinen od odstoupení od smlouvy zaslat vrácené zboží na adresu prodávajícího nejpozději do 14 dnů od
    odstoupení od smlouvy.
2. Přímé náklady na vrácení zboží nese zákazník.