Obchodní podmínky

 

 I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami Kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Dharma Delight, s. r. o., IČO: 08788987, Lidická tř. 2313/262a, České Budějovice 370 07, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C 29506 (dále jen “Prodávající”) a na straně druhé je kupující (dále jen “Kupující”).
 2. Kupujícím je spotřebitel ve smyslu § 419 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (dále  jen “NOZ”) nebo podnikatel ve smyslu § 420 NOZ. 
 3. Kupující zasláním objednávky pomocí webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na www.eshop.dharmadelight.cz (dále jen “Internetový obchod”) potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí a jsou pro něj srozumitelné.
 4. Kupující může Prodávajícího kontaktovat na adrese sídla Prodávajícího: Lidická tř. 2313/262a, České Budějovice 370 07, nebo na e-mailové adrese: dharmadelightclothes@gmail.com. 
 5. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky ve smyslu § 1822 NOZ měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího  znění Obchodních podmínek. 
 6. Prodávající si mj. vyhrazuje právo měnit ceníky bez předchozího upozornění. Objednávky  podléhají souhlasnému schválení Prodávajícím a mohou být Prodávajícím redukovány  nebo zrušeny. 
 7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Odchylná  ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 8. Tyto Obchodní podmínky a Kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách 

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou  uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu Internetového obchodu. 
 2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků stanovených zákonem. 
 3. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v Internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání Kupní smlouvy za individuálně sjednaných  podmínek.
 4. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu Internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 5. Náklady na zabalení a dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dodání zboží a způsobu úhrady. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží  uvedené v Internetovém obchodě jsou platné pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 6. Případné slevy z Kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

 1. Kupní smlouvu uzavře Kupující tak, že požadované zboží v jeho přesné specifikaci (velikost, množství, barva) vloží do košíku v Internetovém obchodu Prodávajícího.  
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby: a) prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v  internetovém obchodě, b) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. 
 3. Kupní smlouva vzniká mezi Kupujícím a Prodávajícím vyplněním identifikace Kupujícího, vyplněním místa dodání, výběru způsobu dodání a úhrady a je uzavřena následným přijetím objednávky Prodávajícím.  
 4. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém  formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami. 
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření Kupní smlouvy. 
 6. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na uvedenou e-mailovou adresu Kupujícího. Přílohou potvrzení jsou aktuální Obchodní podmínky Prodávajícího. Prodávající uzavření Kupní smlouvy dokončí zasláním potvrzujícího e-mailu na e-mail zadaným Kupujícím. Teprve tehdy je Kupní smlouva uzavřena.  
 7. Ústní a telefonické objednávky jsou závazné teprve po písemném vystavení objednávky a potvrzení Prodávajícím.  
 8. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory),  si hradí Kupující sám.
 9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, neprodleně bude o této skutečnosti Kupujícího informovat a spolu s tím mu na e-mailovou adresu Kupujícího zašle pozměněnou/novou nabídku. Pozměněná/nová nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy. Tato nová Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na e-mailovou  adresu Prodávajícího a následným přijetím objednávky Prodávajícím. 
 10. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky  Prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail  Prodávajícího uvedený v těchto Obchodních podmínkách. 
 11. Je-li ze strany Prodávajícího dodáno větší množství zboží než bylo Kupujícím objednáno a Kupující toto nadbytečné zboží do 3 pracovních dní od jeho převzetí neodmítl, je Kupní smlouva uzavřena i na toto nadbytečné zboží. Dílčí dodávky při fakturačním prodeji v rámci uzavřené Kupní smlouvy jsou přípustné. 
 12. V případech zásahu vyšší moci (např. požár, exploze, záplavy apod.) opravňují Prodávajícího přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od Kupní smlouvy pro nemožnost plnění bez nároku Kupujícího na náhradu škody.

 

IV. Zákaznický účet 

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v Internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Kupující  provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. 
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. 
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. 
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá déle než 24 měsíců, či v případě, kdy Kupující poruší své  povinnosti z Kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek. 
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží 

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby, které jsou zároveň uvedené v Internetovém  obchodě:  a) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.2102060564/2010, vedený u Fio Banky, b) online platba kartou prostřednictvím platební brány Shoptet Pay, c) v hotovosti  při osobním odběru v Českých Budějovicích
 2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši uvedené v Internetovém obchodě. Není-li dále  uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti je Kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy. 
 4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 5. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího. 
 6. Prodávající nepožaduje od Kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu.  Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. 
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku/ daňový doklad. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 
 8. Zboží je Kupujícímu dodáno: a) na adresu určenou Kupujícím objednávce, b) prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil
 9. Zboží je zasíláno hromadně jednou týdně.
 10. Volba způsobu dodání provádí Kupující během objednávání zboží v Internetovém  obchodě Prodávajícího. 
 11. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou  uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 12. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím  v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně je Kupující povinen uhradit  náklady spojené s opakovaným doručováním zboží. 
 13. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit tomuto přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není Kupující povinen zásilku od přepravce převzít. 
 14. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na  emailovou adresu Kupujícího.
 15. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.  
 16. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího  okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil. 

 

VI. Odstoupení od smlouvy 

 1. Kupující, který uzavřel Kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako  spotřebitel, má právo od Kupní smlouvy odstoupit. 
 2. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy činí 14 dní: a) ode dne převzetí zboží, b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, c) ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná  opakovaná dodávka zboží.
 3. Spotřebitel v případě odstoupení od Kupní smlouvy, tak může učinit vyplněním a odesláním vzorového formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy dostupného v Internetovém obchodě Prodávajícího. Formulář lze odeslat pomocí e-mailu na adresu  Prodávajícího nebo korespondenčně na adresu Dharma Delight, Lidická tř. 2313/262a,  České Budějovice 370 07.
 4. Prodávají Spotřebiteli potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí vyplněného formuláře od odstoupení od Kupní smlouvy. Vzorový formulář je Spotřebiteli k  dispozici ZDE: formular-odstoupeni-od-kupni-smlouvy-2022-05-1
 5. Spotřebitel, který odstoupil od Kupní smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu zboží do 14  dnů. spotřebitel nese náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu, a to i v  případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
 6. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy a splní povinnost vrátit Prodávajícímu obdržené plnění, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží, kupní cenu zboží bez nákladů na dopravu ke spotřebiteli.
 7. Odstoupí-li spotřebitel od Kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní  prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží  Prodávajícímu odeslal. 
 8. Spotřebitel musí zboží vrátit Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné  a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je  Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní  ceny.
 9. Obdržel-li Spotřebitel od Prodávajícího v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, od které odstupuje, některá extra plnění (např. slevu na další nákup, dar apod.), je takové extra  plnění poskytováno s rozvazovací podmínkou a Spotřebitel ztrácí okamžikem odstoupení od smlouvy právo i nárok na uplatnění extra plnění a je povinen ho vrátit společně se  zbožím, je-li to možné. Jinak uhradí Prodávajícímu náhradu újmy, popř. bezdůvodného  obohacení. 
 10. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob,  nedostupnosti zboží, v případě když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu  nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje spotřebitele prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení  od Kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho  na základě Kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným  spotřebitelem. 
 11. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: a) o dodávce zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy,  b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu. Kupující, který uzavřel Kupní smlouvu s Prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti,  dále jako podnikatel, může od Kupní smlouvy odstoupit v souladu s NOZ a těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem uvedeným v Internetovém obchodě zde: http://eshop.dharmadelight.cz/reklamacni-rad/
 12. Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád mají před NOZ přednost.
 13. V případě zahájení insolvenčního řízení na majetek podnikatele nebo v případě  zahájení exekuce či výkonu rozhodnutí na majetek podnikatele je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy s okamžitou účinností. Při prodlení podnikatele s platbami za zboží je Prodávající mimo jiné oprávněn pozastavit další dodávky zboží. 

VII. Práva z vadného plnění a korespondence

 1. Bližší podmínky reklamace jsou uvedeny podle platného Reklamačního řádu uvedeného  v Internetovém obchodě pro Spotřebitele a pro podnikatele a podpůrně podle příslušných  ustanovení NOZ.
 2. Reklamační řád je uveden http://eshop.dharmadelight.cz/reklamacni-rad/
 3. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat  prostřednictvím elektronické pošty. 
 4. Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách. Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na e mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

 

VIII. Osobní údaje 

 1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány a  uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 110/2019 Sb.) za  účelem plnění předmětu Kupní smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o  něm Prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit  nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.  
 2. Kupující souhlasí s tím, že mu Prodávající (i v případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy) může na e-mailovou adresu zasílat informace o svých výrobcích, službách,  akcích apod. (dále jen jako „Obchodní sdělení“). Kupující může Prodávajícímu sdělit, že  chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu uvedenou v Čl. 1,  odst. 4 v těchto Obchodních podmínkách. 
 3. Všechny informace poskytnuté Kupujícím a Prodávajícím při uzavírání Kupní smlouvy  jsou důvěrné. 
 4. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany  osobních údajů zde: http://eshop.dharmadelight.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

 

IX. Mimosoudní řešení sporů 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká  obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Nové město, Praha 1. 
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567, 120 00  Praha 2, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských  sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.  Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad  dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

 

X. Závěrečná ustanovení 

 1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České  republiky. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany  sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva  spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu  ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ. 
 3. Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu,  včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a  prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat  webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího. 
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do  Internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující  nesmí při využívání Internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít  negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu  nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové  vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod a užívat Internetový obchod nebo  jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho  určením či účelem. 
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2  občanského zákoníku. 
 6. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v  elektronické podobě a není veřejně přístupná. 

 


Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od  1.5. 2022

 

V Českých Budějovicích, dne

Schválil:


Veronika Pospíšilová

jednatelka